• कनेक्टिव्हीटी

  आमी गोंयच्या लोकांक 30+ पूल| 40 रस्ते | 7 बस स्टॅण्डांच्या

  जाळ्यान एकामेकांक जोडटा

 • भलायकी सुविधा

  आमी सदांच 20+ हॉस्पिटलां

  सयत जीवनदान दितात

 • भौशीक सुविधा

  आमी 30+ प्रशासकीय इमारती |15+ समाजीक साधनसुविधा

  सयत लोकांक बर्‍या दर्ज्याचें जिवीत दितात

 • खेळ आनी शिक्षण

  600+ शाळां | 5+ म्हाविद्यालयां सयत आमी विद्यार्थ्यांक फकत शिकपाकूच न्हय

  तर खेळपाक लेगीत मजत करतात

 • हेर साधनसुविधा

जीएसआयडीसी विशीं

गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत (जीएसआयडीसी)

ही गोंय सरकाराची पुराय मालकीची सरकारी कम्पनी आसा जी कम्पनी अधिनेम 1956 अंतर्गत कम्पनी निबंधक, पणजी-गोंय हांचे कडेन नोंदणीकृत आसा. कम्पनी निबंधकान 20/02/2001 हे दिसा संस्थापन प्रमाणपत्र क्रमांक U75112GA2001SGC002954 (सीआयएन) दिलां. गोंय सरकार कम्पनीक ताच्या निधीच्यो गरजो पुराय करपा खातीर भाग भांडवल/योगदाना खातीर राज्य अर्थसंकल्पांत तजवीज करता.

हेर राज्यांतल्या (म्हणल्यार महाराष्ट्रांतली एमएसआरडीसी) अश्याच म्हामंडळांच्या धर्तेचेर पुराय राज्यांत रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, येरादारी वेवस्थापना, बस स्टॅण्ड, उदकाची पुरवण वाडोवप, हॉस्पिटलां, पर्यटन संबंदीत प्रकल्प आनी हेर सारक्या साधनसुविधा प्रकल्पांची बेगीन अंमलबजावणी करपा खातीर गोंय सरकारान विशेश उद्देश संस्था म्हूण जीएसआयडीसीची स्थापना केल्ल्या. हाका लागून पुराय गोंय राज्यांत मुळाव्या सुविधांचो विकास जावपाक मजत जातली. सगळे प्रकल्प चालीक लावपा खातीर म्हामंडळ समन्वय एजन्सी म्हूण काम करतले.

आमच्यो नव्यो खबरो पळोवच्यो...

एप्रील, मे आनी जून 2024 म्हयन्याची आधारभूत किंमत.

अदीक वाचचें »

जानेवारी, फेब्रुवारी आनी मार्च 2024 म्हयन्याची आधारभूत किंमत.

अदीक वाचचें »

ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आनी डिसेंबर 2023 म्हयन्याची आधारभूत किंमत.

अदीक वाचचें »
सगळे दृश्य करचें »
 • कनेक्टिव्हीटी

  अटल स

  अटल सेतू हो पणजी ते पर्वरीक जोडपी वट्ट 5.13 किलो मिटर लांबीचो केबल आदारीत पूल आसा, जातूंत विद्यमान दोन पूल, सर्कल आनी जंक्शना वेली येरादारीची गर्दी कमी जाता आनी वट्ट प्रवासाचो वेळ 3.5 मिनटांचो लागता.

  सांखळ

  सांखळी बस स्टॅण्डाच्या प्रवेश दाराचेर रिक्षा स्टॅण्ड आसून वचपाक-येवपाक वेगळ्या मार्गाची रचणूक केल्ली आसा. दिव्यांग व्यक्तींक अडथळो मुक्त वातावरण मेळचे खातीर येरादारी कडेन संबंदीत सगळ्यो भौशीक सुविधा तळमाळ्यार दवरल्यात.

  रुआ द

  रुआ द ओरेम रस्त्याक पाटो संकुलाक जोडपाचो हो पूल कदंब बस स्टॅण्डाक, मल्टिलेव्हल कार पार्किंग आनी पाटो पुला वेल्यान यो-वच करपी वाहनांची येरादारी मोठ्या प्रमाणांत कमी करता.

 • भलायकी सुविधा

  दक्षी

  दक्षीण गोंयच्या हॉस्पिसिओ हॉस्पिटलाची अवस्था मोडिल्ली आसून दक्षीण गोंयच्या भागांत परवडपी आनी दर्जेदार भलायकी सेवा उपलब्ध नाशिल्ली. नवीन दक्षीण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, दक्षीण गोंयच्या लोकां खातीर भलायकी सुविधा पुरवण करता जाका लागून बांबोळेंच्या गोंय वैजकीय म्हाविद्यालयाचो आनी हॉस्पिटलाचो भार कमी जाला.

  सध्या

  सध्याचे पोरणें भलायकी केंद्राची आनी वसतिघराची इमारत सामकी वायट अवस्थेंत आशिल्ल्यान मंडूर, अझोशीं, नेवरा आनी शेजारच्या गांवांक बर्‍या भलायकीच्यो गरजो पुरवण करपा खातीर गोंयच्या मंडूर गांवात 20 खाटींचे ग्रामीण भलायकी प्रशिक्षण केंद्र आनी वसतिघर आदले उध्वस्त करून नवें बांदपाचें काम हातांत घेतला.

  बीडीए

  बीडीएस अभ्यासक्रमांत आनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत वाड जाल्यान दंत महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलाचो दुसरो टप्पो हातांत घेतला. हें महाविद्यालय भारतीय दंत परिशदेच्यो गरजो पुराय करता आनी विद्यार्थ्यां खातीर फावोशे प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करतात, तशेंच लोकांच्यो अर्थीक आवाक्या भायर आशिल्ल्यो गरजो पुराय करता.

 • भौशीक सुविधा

  पुर्त

  पुर्तुगेज काळांतल्या बाजारपेठांतलो हो एक पोरणो बाणस्तारीचो बाजार आसा जो चवथीच्या उत्सवा वेळार "माटोळी" ह्या परंपरे खातीर लागपी आवश्यक वेगवेगळ्या प्रकाराच्या फुलां-फळांच्या जातीं खातीर फामाद आसा. चवथीच्या व्यस्त खरेदी वांगडाच ह्या बाजारांतल्यान भोंवतणच्या गांवांक दिसान दीस भाजी-पालो, फळां आनी नुस्तें मेळटा. बिरेस्ताराक आनी शुक्राराक भोंवतणचे जायते लोक ह्या बाजारांत येतात. नव्या बाणस्तारी बाजार संकुला वतीन वाठाराच्या वाडट्या गरजां प्रमाणें सध्याच्या सगळ्या दुकानदारांक आनी वेपार्‍यांक बर्‍यो सुविधा आनी सुख-सोयी उपलब्ध करून दिल्यात. आनी अर्थीक व्यवहार्यते खातीर आनीकूय दुकानां घातल्यात.

  साखळी

  साखळींतले रवींद्र भवन हें 800 आसन क्षमतेचें अत्याधुनीक सभाघर आसून तातूंत आधुनीक ऑडिओ, व्हिडीओ दिला जाचो उपेग कला, चित्रपट आनी स्टेज शो खातीर करूंक शकतात ते शिवाय मुख्य सभाघरा शेजाराक उक्ते थिएटर लेगीत बांदला.

  स्टेट

  स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोमेनेडच्या वतीन मांडवी न्हंयचे देगे वेल्या दर्यादेगेची जिर्णोद्धार आनी संरक्षण केला. अस्तित्वांत आशिल्ल्या उपक्रमांत वाड, सगळ्या पिरायेच्या नागरिकां खातीर उत्साही वातावरण निर्माण करपा खातीर नवीन उपक्रम आनी दर्यादेगेचें संरक्षण केला. स्ट्रीट लायटीचे खांबे आनी सजावटीच्या उजवाडाची वेवस्था केल्या.

 • खेळ आनी शिक्षण

  "छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी शाळा संकूल, दिवचल- गोंय" हो फुडारा खातीर शाळा बांदपाचो यत्न आसा. शालेय कार्यांत बदल घडोवन हाडपाचो आनी 21व्या शेंकड्या खातीर इमारतीची उदरगत करपाची ही एक उपलब्धी आसा. शाळेची इमारत दिवचल-गोंय हांगा आसा.

  खेळां

  खेळां संकुलांची उदरगत करून गोंयच्या तरणाट्यां मदीं खेळांक उर्बा दिवपाक जीएसआयडीसी व्हड वावर करता. केपें तालुक्यांतल्या लोकांक खेळ आनी मनरिजवणेची सुविधा दिवपा खातीर हो प्रकल्प हातांत घेतला.

  दर्जे

  दर्जेदार संशोधन सुविधे खातीर आनी उत्कृश्ट, आधुनीक संशोधन सुविधा तयार करूंक विज्ञानाच्या अभ्यासाचो आसपाव करपा खातीर कॅम्पसाच्या विस्ताराची वाडटी गरजो पुराय करपाच्या नदरेन विज्ञान विद्याशाखा इमारतीची संकल्पना तयार केल्या.

 • हेर साधनसुविधा

  साळगा

  साळगांव महानगरपालिकेचे घन कोयर वेवस्थापन ही यंत्रीक जैवीक प्रक्रियेचेर आदारीत घन कोयराचेर वर्गीकरण करप, पुनर्वापर योग्य वस्तूंची पुनर्प्राप्ती आनी बायो-मिथेनेशन तंत्रगिन्यानाचेर आदारीत आधुनीक सुविधा आसा. प्रकल्पांत बायो-मिथेनेशन प्रक्रियें वरवीं तयार जाल्ल्या वायूंतल्यान वीज तयार करतात जी प्रकल्पाच्या प्रचलना खातीर वापरतात आनी उत्पादीत अतिरिक्त वीज, ग्रिडाक पुरवण करतात.

  पेन्ह

  पेन्हा-द-फ्रान्स (बिठ्ठोणा) हांगाची उच्च न्यायालयाची नवी इमारतीची रचणूक, शाश्वत तंत्रगिन्यान आनी पद्दतींच्या तत्वां कडेन सुसंगत कशी केल्या आनी क्रॉस व्हेंटिलेशन आनी उजवाड, उदक आनी स्थानीक सामग्री सारक्या सैमीक संसाधनांचो चडांत चड वापरा खातीर पारंपारीक गोंयच्या वास्तुशिल्पा सयत सगळ्यांत प्रगत मोल अभियांत्रिकी वांगडा जोडून तयार केला.

  1945 वर्

  1945 वर्सा स्थापन केल्ल्या म्हापशेच्या प्रतिश्ठीत आझील हॉस्पिटलाचे दायज बांदावळ मोडिल्ल्या अवस्थेंत आशिल्लें. जीएसआयडीसीन ती पोरणी वास्तू येसस्वी रितीन पुनर्संचयीत केली आनी कायाकल्प केल्लो भाग, विंटेज रोसणाय आनी सुखदायक जाग्या सयत एक मजबूत वारसा इमारत केला जाका लागून आदल्या काळांतले वातावरण तशेच उरतले.

preloader
 • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
 • Digital India
 • Government Of Goa
 • Incredible India
 • NationalPortal India gov
अस्विकरण: राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकारा वरवीं अणकारीत. टीप: खंयचेय स्थितींत कायदेशीर अर्थावणी खातीर इंग्लीश आवृत्तीक प्राधान्य दितले.