माहिती अधिकार

[कलम 4(1)b अन्वये स्वतःहून (सु-मोटो) प्रकटीकरण]
x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

अनु.क्र. शीर्षक रोजी शेवटचे अद्यतनित 13/02/2023
1संस्थेचे तपशील, कार्ये व कर्तव्ये  डाउनलोड   डाउनलोड
2जीएसआयडीसीच्या अधिकार्‍यांचे/ कर्मचार्‍यांचे अधिकार व कर्तव्ये.  डाउनलोड   डाउनलोड
3निर्णय प्रक्रियेत अवलंबिलेली कार्यपद्धती  डाउनलोड   डाउनलोड
4त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याने ठरवून दिलेले नियम  डाउनलोड   डाउनलोड
5कार्ये पार पाडण्यासाठी नियम, विनियम, सूचना, नियमावली व नोंदी.  डाउनलोड   डाउनलोड
6त्याच्याकडे किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रकारांचे विधान  डाउनलोड   डाउनलोड
7अंमलबजावणीचे धोरण तयार करण्याच्या संदर्भात जनसदस्यांशी सल्लामसलत करण्यासाठी किंवा प्रतिनिधित्वासाठी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपशील.  डाउनलोड   डाउनलोड
8गठीत मंडळे, परिषद, समित्या व इतर संस्थांचे विधान.  डाउनलोड   डाउनलोड
9अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची निर्देशिका  डाउनलोड   डाउनलोड
10विनियमांमध्ये प्रदान केलेल्या प्रतिपूर्ति व्यवस्थेच्या समावेशासह त्यांच्या प्रत्येक अधिकार्‍यांना व कर्मचार्‍यांना मिळणारे मासिक मानधन.  डाउनलोड   डाउनलोड
11प्रत्येक अभिकरणाला वाटप केलेले बजेट (सर्व योजनांचे, प्रस्तावित खर्चाचे तपशील आणि केलेल्या वितरणावरील अहवाल).  डाउनलोड   डाउनलोड
12वाटप केलेली रक्कम आणि अशा कार्यक्रमांच्या लाभार्थ्यांचा तपशीलासह अनुदान कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची पद्धत.  डाउनलोड   डाउनलोड
13त्याने मंजूर केलेल्या सवलती, परवानग्या किंवा अधिकृतता प्राप्तकर्त्यांचे तपशील  डाउनलोड   डाउनलोड
14इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध माहिती.  डाउनलोड   डाउनलोड
15माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांचे तपशील.  डाउनलोड   डाउनलोड
16सार्वजनिक माहिती अधिकार्‍यांचे नाव व हुद्दा आणि इतर तपशील.  डाउनलोड   डाउनलोड
17विहित केल्याप्रमाणे इतर माहिती.

(i) खरेदीशी संबंधित माहिती.   डाउनलोड

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

(ii) सार्वजनिक खासगी भागीदारी.   डाउनलोड

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

(iii) हस्तांतरण धोरण आणि हस्तांतरण आदेश.   डाउनलोड

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

आरटीआय अर्ज / प्रथम अपील / वार्षिक परतावे.   डाउनलोड

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

(v) सीएजी व पीएसी पॅरा आणि कृती अहवाल.   डाउनलोड

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

(vi) नागरिकांची सनद.   डाउनलोड

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

(vii) स्वेच्छाधीन आणि नियमबद्ध अनुदान.   डाउनलोड

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

(viii)जीएसआयडीसीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांनी केलेले दौरे.   डाउनलोड

x

आरटीआय दस्तऐवज

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्वीकरण: राजभाषा संचालनालय, गोवा सरकार द्वारे अनुवादित. टीप: कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर अर्थाविष्कारासाठी, इंग्रजी आवृत्तीला प्राधान्य दिले जाईल.