सगळी शुध्दीपत्रकां

अनु.क्र. निविदेचें नांव जारी केल्ली तारीख सादर करपाची निमाणी तारीख उक्ती करपाची निमाणी तारीख  
  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्विकरण: राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकारा वरवीं अणकारीत. टीप: खंयचेय स्थितींत कायदेशीर अर्थावणी खातीर इंग्लीश आवृत्तीक प्राधान्य दितले.