माहिती हक्क

[कलम 4(1)बी अंतर्गत सू-मोटो प्रकटीकरण]
x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

अनु.क्र. माथाळो मेरन अद्ययावत केल्ल्यात 13/02/2023
1संघटनेचे तपशील, कार्यां आनी कर्तव्यां  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
2जीएसआयडीसीच्या अधिकार्‍याचे /कर्मचार्‍याचे अधिकार आनी कर्तव्यां.  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
3निर्णय घेवपाचे प्रक्रियेंत पाळिल्ली कार्यपद्दत  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
4तांची कार्यां पुराय करपा खातीर तांच्यानी थारायिल्ले नेम  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
5कार्यां करपा खातीर नेम, विनियम, सुचोवण्यो, पुस्तिका आनी नोंदी.  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
6तांचे कडेन वा ताच्या नियंत्रणा अंतर्गत आशिल्ल्या दस्तावेजांच्या प्रकारांचे विधान  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
7अंमलबजावणीचें धोरण तयार करपाच्या संदर्भांत लोकांच्या वांगड्यां कडेन सल्लोमसलत करपा खातीर वा प्रतिनिधीत्व करपाक अस्तित्वांत आशिल्ल्या खंयच्याय वेवस्थेचो तपशील.  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
8संगठीत मंडळां, परिशद, समित्यो आनी हेर संस्थांचें विवरण.  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
9अधिकार्‍यांची आनी कर्मचार्‍यांची निर्देशिका  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
10विनियमांत प्रदान केल्ल्या प्रतिपूर्ति वेवस्थेच्या समावेशा सयत तांच्या प्रत्येक अधिकार्‍यांक आनी कर्मचार्‍यांक मेळपी मासीक मानधन.  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
11दरेक एजन्सीक वाटप केल्लो अर्थसंकल्प (सगळ्या प्लानांचो, प्रस्तावीत खर्चाचे तपशील आनी केल्ल्या संवितरणाचो अहवाल)  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
12सबसिडी कार्यावळींच्या अंमलबजावणीची पद्दत, तातूंत वाटप केल्ली रक्कम आनी अशा कार्यावळींच्या लाभार्थ्यांचो तपशील आसपावीत आसा.  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
13हाच्या वरवीं मंजूर केल्ली सवलत, परवाने वा प्राधिकरण मेळोवप्यांचो तपशील  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
14इलॅक्ट्रॉनीक स्वरुपांत माहिती उपलब्ध आसा  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
15माहिती मेळोवपा खातीर नागरिकांक उपलब्ध सुविधांचो तपशील  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
16भौशीक माहिती अधिकार्‍यांचें नांव आनी हुद्दो आनी हेर तपशील  डावनलोड करचे   डावनलोड करचे
17विहीत केल्ली हेर माहिती

(i) अधिप्राप्ती संबंदीत माहिती.   डावनलोड करचे

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

(ii) भौशीक खाजगी भागिदारी   डावनलोड करचे

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

(iii) हस्तांतरण धोरण आनी हस्तांतरण आदेश   डावनलोड करचे

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

(iv) आरटीआय अर्ज / पयलें अपील / वर्सुकी परतावो   डावनलोड करचे

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

(v) सीएजी आनी पीएसी पॅरा आनी कृती अहवाल   डावनलोड करचे

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

(vi) नागरीक सनद   डावनलोड करचे

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

(vii) विवेकाधीन आनी बिगर-विवेकाधीन अनुदान   डावनलोड करचे

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

(viii) जीएसआयडीसीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक हांणी केल्ली भोंवडी   डावनलोड करचे

x

आरटीआय दस्तावेज

[ फायल डावनलोड करपाक/ पळोवपाक नांवाचेर क्लिक करचें ]

  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्विकरण: राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकारा वरवीं अणकारीत. टीप: खंयचेय स्थितींत कायदेशीर अर्थावणी खातीर इंग्लीश आवृत्तीक प्राधान्य दितले.