गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत (जीएसआयडीसी) ही गोंय सरकाराची पुराय मालकीची सरकारी कम्पनी आसा जी कम्पनी अधिनेम 1956 अंतर्गत कम्पनी निबंधक, पणजी-गोंय हांचे कडेन नोंदणीकृत आसा. कम्पनी निबंधकान 20/02/2001 हे दिसा संस्थापन प्रमाणपत्र क्रमांक U75112GA2001SGC002954 (सीआयएन) दिलां. गोंय सरकार कम्पनीक ताच्या निधीच्यो गरजो पुराय करपा खातीर भाग भांडवल/योगदाना खातीर राज्य अर्थसंकल्पांत तजवीज करता. कम्पनीची भांडवल रचणूक अशी आसाः

1. अधिकृत भांडवल: 5,00,00,000.00 रुपया

2.सबस्क्रायब केल्लें भांडवल: 3,10,00,660.00 रुपया

3. फारीक केल्लें भांडवल : 3,10,00,060.00 रुपया

 

जीएसआयडीसीच्या वांगड्यांचीं नांवां आनी पत्ते

अनु.क्र. नांव पत्तो

शेअर्साची संख्या

रक्कम

1 गोंयचे राज्यपाल

गोंय सरकार,
सचिवालय, पर्वरी,
गोंय

3660001

36600010.00

2 वेवस्थापकीय संचालक

ईडीसी लिमीटेड,
ईडीसी हावस,
पणजी गोंय

60000

600000.00

3 श्री. प्रनब गजानन भट

गोंय सरकार,
सचिवालय, पर्वरी,
गोंय

01

10.00

4 श्री. कबीर कृष्णा शिरगांवकर

गोंय सरकार,
सचिवालय, पर्वरी,
गोंय

01

10.00

5 श्री. अभिर चंद्रकांत हेदे

गोंय सरकार,
सचिवालय, पर्वरी,
गोंय

01

10.00

6 श्री. शुभम मोहन नाईक

गोंय सरकार,
सचिवालय, पर्वरी,
गोंय

01

10.00

7 श्री. विवेक नाईक

गोंय सरकार,
सचिवालय, पर्वरी,
गोंय

01

10.00

8 श्री. सचिन संतोष देसाई

गोंय सरकार,
सचिवालय, पर्वरी,
गोंय

01

10.00

  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्विकरण: राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकारा वरवीं अणकारीत. टीप: खंयचेय स्थितींत कायदेशीर अर्थावणी खातीर इंग्लीश आवृत्तीक प्राधान्य दितले.