नागरीक सनद

गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत (जीएसआयडीसी) ही गोंय सरकाराची पुराय मालकीची सरकारी कम्पनी आसा जी कम्पनी अधिनेम 1956 अंतर्गत कम्पनी निबंधक, पणजी-गोंय हांचे कडेन नोंदणीकृत आसा. कम्पनी निबंधकान 20/02/2001 हे दिसा संस्थापन प्रमाणपत्र क्रमांक U75112GA2001SGC002954 (सीआयएन) दिलां. गोंय सरकार कम्पनीक ताच्या निधीच्यो गरजो पुराय करपा खातीर भाग भांडवल/योगदाना खातीर राज्य अर्थसंकल्पांत तजवीज करता.

कम्पनीची भांडवल रचणूक अशी आसाः

1. अधिकृत भांडवल: 5,00,00,000.00 रुपया.

2. सबस्क्रायब केल्लें भांडवल: 3,10,00,660.00 रुपया.

3. फारीक केल्लें भांडवल : 3,10,00,060.00 रुपया.

ध्येय आनी उद्दिश्टां

हेर राज्यांतल्या (म्हणल्यार महाराष्ट्रांतली एमएसआरडीसी) अश्याच म्हामंडळांच्या धर्तेचेर पुराय राज्यांत रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, येरादारी वेवस्थापना, बस स्टॅण्ड, उदकाची पुरवण वाडोवप, हॉस्पिटलां, पर्यटन संबंदीत प्रकल्प आनी हेर सारक्या साधनसुविधा प्रकल्पांची बेगीन अंमलबजावणी करपा खातीर गोंय सरकारान विशेश उद्देश संस्था म्हूण जीएसआयडीसीची स्थापना केल्ल्या. हाका लागून पुराय गोंय राज्यांत मुळाव्या सुविधांचो विकास जावपाक मजत जातली. सगळे प्रकल्प चालीक लावपा खातीर म्हामंडळ समन्वय एजन्सी म्हूण काम करतले.

 

ह्या कम्पनीचे मुखेल उद्दिश्ट म्हणल्यार बांदकाम, उबारणी, निर्माण, री-मॉडेल, दुरुस्ती, अंमलबजावणी, उदरगत, सुदारणा, प्रशासन, वेवस्थापन, नियंत्रण, देखरेख, उध्वस्त करप, ग्रेड्स, कर्व, पेव्ह, मॅकेडमायज, सिमेण्ट, महामार्ग, विमानतळां, जलदगती मार्ग, रस्ते, पाथ, पायण, पूल, बाजूचे मार्ग, बोगदे, रेल्वेमार्ग, गल्ली, न्यायालयां, फूटपाथ, धरणां, टावनशिप येवजण्यो, धके, शिपयार्ड, सीवेअर, कालवो, बांयीं, बंदरां, जलाशयां, बंधारे, शिंपणावळ, पुनर्वसन, दुरुस्ती, स्थानीक आनी जलशुद्धीकरण प्रकल्प, करमणूक संकुलां आनी/ वा उद्याना, माहिती तंत्रज्ञान पार्क, संमेलन केंद्रां, परिसंवाद केंद्रा, साधनसुविधात्मक वस्तू, येरादारीची माध्यमां वा हेर खंयचेय संरचनात्मक वा स्थापत्यशास्त्रीय कार्यां आनी तशेंच हेर तत्सम बांदकामां, सपाटीकरण वा फरसबंदीची कामां करप, ही कामां सध्या पीडब्ल्यूडी सयत खंयच्याय सरकारी अभिकरणा वरवीं करतात वा करनात, BOOT आनी वा BOT वा BOLT येवजणे अंतर्गत अशे तरेन जाका लागून वयर दिल्ली कामां करप सुलभ जातली. कम्पनीच्या निवेदनांत कम्पनीची मुख्य उद्दिश्टां आनी हेर वस्तूंच्या प्राप्ती खातीर आनुषंगीक वा सहाय्यक उद्दिश्टा निश्चीत केल्यात.

 

कम्पनीच्या निवेदनांत कम्पनीची मुख्य उद्दिश्टां आनी हेर वस्तूंच्या प्राप्ती खातीर आनुषंगीक वा सहाय्यक उद्दिश्टा निश्चीत केल्यात.

मुखेल कार्यां

गोंय राज्या खातीर साधनसुविधाच्या सोयी खातीर जीएसआयडीसी अग्रेणी आसा; ताच्यो कार्यावळी साधनसुविधां कडेन जोडलेले आसात. 

 

जीएसआयडीसी ही एक नोड सारकी आसा, जातूंत सरकाराचो क्लायण्ट खाते आपल्या मुळाव्या आवश्यकतायेच्या प्रस्तावां सयत येतात. स्पर्धात्मक निविदा वरवीं प्रस्तावीत प्रकल्पाच्या सल्लागारांची नेमणूक करून उपक्रम सुरू करतात. एकदा सल्लागार प्रस्तावीत प्रकल्पाची प्राथमीक संकल्पना केल्या उपरांत, जीएसआयडीसी क्लायण्ट खात्याच्या प्रतिनिधीक सादरीकरणा खातीर आमंत्रीत करतात. हांगा क्लायण्ट खात्याच्या मान्यतेचेर आनी समाधानाचेर ही संकल्पना थारयतात.

 

सल्लागार क्लायण्ट खात्याक सक्तीच्या मंजुरी खातीर वेगवेगळ्या वैधानीक संस्थांक प्रस्ताव सादर करपाक मजत करतात. जीएसआयडीसी, ह्या वैधानीक संस्थांची मंजुरी आनी मान्यताय घेवपाची प्रक्रिया गती दिवपाक मध्यस्त म्हूण काम करता. जीएसआयडीसी ह्या वैधानीक संस्थांनी दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां आनी नेमांक पाळो दिता हाची खात्री करता.

 

एकदां सल्लागारान रेखांकन, तंत्रीकताय आनी प्रोटोटायप निश्चीत केल्या उपरांत, जीएसआयडीसी ह्या प्रकल्पांच्या अदमास खर्चाचें पुनर्सत्यापन करता. परतून, एकदां अदमास खर्च निश्चीत जाल्या उपरांत जीएसआयडीसी थळाव्या/राष्ट्रीय दिसाळ्यांनी निविदा मागपाची नोटीस उजवाडाक हाडून स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिये वरवीं कामाची अंमलबजावणी एजन्सी वा कंत्राटदारांक आमंत्रण दिता. येसस्वी बोली लावप्या कडेन वाटाघाटी करतात आनी वर्क ऑर्डर जारी करतात. फुडें, जीएसआयडीसी वरवीं प्रकल्पाची प्रगती वेळेच्या वेळापत्रका प्रमाणें जाता हाची खात्री करता, तशेंच प्रकल्पाच्या दर्जाची तपासणी वा सत्यापन करता. हे सगळे प्रकल्पाच्या सल्लागाराच्या संमतीन करतात. फुडें, जीएसआयडीसी कामाची प्रगती आनी प्रकल्प पुराय करपा खातीर फारीकणीची पडताळणी करता आनी फारीकणी जारी करता.

  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्विकरण: राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकारा वरवीं अणकारीत. टीप: खंयचेय स्थितींत कायदेशीर अर्थावणी खातीर इंग्लीश आवृत्तीक प्राधान्य दितले.