गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत (जीएसआयडीसी) ही गोंय सरकाराची पुराय मालकीची सरकारी कम्पनी आसा जी कम्पनी अधिनेम 1956 अंतर्गत कम्पनी निबंधक, पणजी-गोंय हांचे कडेन नोंदणीकृत आसा. कम्पनी निबंधकान 20/02/2001 हे दिसा संस्थापन प्रमाणपत्र क्रमांक U75112GA2001SGC002954 (सीआयएन) दिलां. गोंय सरकार कम्पनीक ताच्या निधीच्यो गरजो पुराय करपा खातीर भाग भांडवल/योगदाना खातीर राज्य अर्थसंकल्पांत तजवीज करता. कम्पनीची भांडवल रचणूक अशी आसाः

1. अधिकृत भांडवल: 5,00,00,000.00 रुपया

2.सबस्क्रायब केल्लें भांडवल: 3,10,00,660.00 रुपया

3. फारीक केल्लें भांडवल : 3,10,00,060.00 रुपया

वेवसाय 

हेर राज्यांतल्या (म्हणल्यार महाराष्ट्रांतली एमएसआरडीसी) अश्याच म्हामंडळांच्या धर्तेचेर पुराय राज्यांत रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, येरादारी वेवस्थापना, बस स्टॅण्ड, उदकाची पुरवण वाडोवप, हॉस्पिटलां, पर्यटन संबंदीत प्रकल्प आनी हेर सारक्या साधनसुविधा प्रकल्पांची बेगीन अंमलबजावणी करपा खातीर गोंय सरकारान विशेश उद्देश संस्था म्हूण जीएसआयडीसीची स्थापना केल्ल्या. हाका लागून पुराय गोंय राज्यांत मुळाव्या सुविधांचो विकास जावपाक मजत जातली. सगळे प्रकल्प चालीक लावपा खातीर म्हामंडळ समन्वय एजन्सी म्हूण काम करतले.

 

कम्पनीचें नोंदणीकृत कार्यालयः-

गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत,

7वो आनी 8वो माळो, ईडीसी हावस,

डॉ. आत्माराम बोरकार रस्तो,

पणजी, गोंय 403 001

टेलीफोन : 91-832-2493550

फॅक्स : 91-832-2493577

ईमेल :

 

  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्विकरण: राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकारा वरवीं अणकारीत. टीप: खंयचेय स्थितींत कायदेशीर अर्थावणी खातीर इंग्लीश आवृत्तीक प्राधान्य दितले.