गोंय सरकार जीएसआयडीसीक भांडवली योगदाना व्यतिरिक्त हातांत घेतिल्ल्या प्रकल्पांच्या निधी खातीर योगदान दिता. प्रकल्प विकासा दरम्यान सुरुवातीक BOOT/BOLT/BOOच्या माध्यमांतल्यान प्रकल्पाक निधी दिवपाच्या शक्यतायेचे मुल्यांकन करतात. तें शक्य ना जाल्यार भारत सरकाराच्या मजतीन प्रकल्पाक निधी उपलब्ध करून दिवपाची शक्यताय तपासतात. निमाणें, वयर दिल्ल्यो गजाली शक्य जायना जाल्यार स्वताच्या निधींतल्यान प्रकल्प हातांत घेतात. उपरांत मुजत रिणाच्या माध्यमांतल्यान प्रकल्पांक निधी दिवपाचो निमणो उपाय वेंचून काडटात. गोंय सरकारान अर्थसंकल्पांत जीएसआयडीसीच्या प्रकल्पा खातीर निधी दिवपाची तजवीज केल्या आनी तातूंतल्यान चडश्या प्रकल्पांक निधी मेळटली अशी अपेक्षा आसा.

  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्विकरण: राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकारा वरवीं अणकारीत. टीप: खंयचेय स्थितींत कायदेशीर अर्थावणी खातीर इंग्लीश आवृत्तीक प्राधान्य दितले.